Disclaimer


Deze MIA-suite (de “App”) en de www.medvice.io website (de “Website”) zijn eigendom van Medvice Enterprises B.V. (hierna te noemen “Medvice”), een onderneming met adres Molengraaffsingel 12, Delft. Medvice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75265958.
 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website en de App. Door de Website en de App te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 
 

Inhoud Website

Medvice behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de aangeboden inhoud van de Website en de App en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Medvice besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website en de App, maar het gebruik van (informatie op) de Website en de App is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. 


Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Medvice niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen de betrokkene en Medvice.
 

Aansprakelijkheid

Medvice is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website of de App. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website of App is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Medvice tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Medvice is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website of de App en Medvice is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website en de App wordt verkregen. Daarnaast is Medvice niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website of de App welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Medvice aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.
 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de App berusten bij Medvice voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medvice is het niet toegestaan om (delen van) de Website en de App, informatie op de Website en de App of ander materiaal getoond op de Website en de App openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.
 

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Medvice via [email protected].