MIA Suite Privacy Policy

(Laatste update: 01-10-2021)

Dit is de Privacy Policy van Medvice Enterprises B.V. (hierna te noemen “Het Bedrijf”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een onderneming met adres Molengraaffsingel 12, 2629JD, Delft, kantoor B3.1.15, Nederland. Het Bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75265958. Deze Privacy Policy legt uit hoe Wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot Onze Dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u gebruikt maakt van Onze Diensten. Wij verwerken Persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Onze Privacy Policy is van Toepassing op iedereen die gebruik maakt van Onze Diensten. Door gebruik te maken van Onze Diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Ook verzamelen Wij beperkte gegevens die via Onze websites verzameld worden. Zie hiervoor ook de Privacy Policy voor Onze website.

 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacy beleid:

verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het Bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, indien van Toepassing.

Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), kan “U” of “u” worden aangeduid als de Betrokkene of als de Gebruiker, omdat u de persoon bent die de Service gebruikt.

Bedrijf (in deze overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar Medvice Enterprises B.V., Molengraaffsingel 12, 2629JD, Delft.
In het kader van de AVG is het Bedrijf de Gegevensbeheerder.

Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd, door u gedownload op elk elektronisch Apparaat, genaamd de MIA-suite bestaande uit de MIA API, de MIA mobiele app voor patiënten, de MIA in-clinic wachtkamerzuil, het MIA Dashboard voor zorgprofessionals de MIA Editor.

Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, het aandelenbelang of andere stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van bestuurders of andere beheer autoriteiten.

Account betekent een uniek Account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot Onze Service of delen van Onze Service.

Service verwijst naar de bestaande uit de MIA API, de MIA mobiele app voor patiënten, de MIA in-clinic wachtkamerzuil, het MIA Dashboard voor zorgprofessionals de MIA Editor..

Land verwijst naar: Nederland

MIA Suite (in deze overeenkomst "Dienst", "Product", "Service" of "Toepassing" genoemd) verwijst naar de MIA Suite cloud applicaties bestaande uit de MIA API, de MIA mobiele app voor patiënten, de MIA in-clinic wachtkamerzuil, het MIA Dashboard voor zorgprofessionals de MIA Editor.

Serviceprovider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in Dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te leveren, om Services met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt. In het kader van de AVG worden Serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers..

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie met betrekking tot u, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Apparaat kent elk Apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Gebruiksgegevens verwijzen naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Gegevensbeheerder verwijst voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt

 

Wat voor gegevens verzamelen Wij?

Uw Persoonsgegevens verzamelen Wij bij gebruik van Onze Diensten op de volgende manier:

Lid 1: Niet medische Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van Onze Service kunnen We u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

a)  Uw volledige naam.

b)  Uw e-mailadres.

c)  Uw telefoonnummer.

d)  Uw unieke persoonlijke nummer (gebonden aan uw identiteit zoals een caller-ID, patiëntnummer, verzekeringsnummer of BSN-nummer).

e)  Uw geboortedatum.

f)   Uw geslacht (bij geboorte).

g)  Hoogte en gewicht.
 

Lid 2: Informatie verzameld tijdens het gebruik van de Toepassing

Tijdens het gebruik van Onze Toepassing kunnen We, om de functies van Onze Toepassing te bieden, met uw voorafgaande toestemming verzamelen:

a)  Informatie over uw locatie

We gebruiken deze informatie om functies van Onze Service aan te bieden en om Onze Service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de server van een Serviceprovider of kan eenvoudig op uw Apparaat worden opgeslagen. U kunt de toegang tot deze informatie op elk moment in- of uitschakelen via de instellingen van uw Apparaat.
 

Lid 3: Medische Persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de Toepassing, zullen er een aantal medische vragen worden gesteld om uw lichamelijke klacht beter in kaart te brengen. Het Bedrijf verwerkt en vergaart tijdens dit proces daarom de volgende medische Persoonsgegevens:

a)  Medische informatie over de gegeven gezondheidsklacht. Herleiding tot identiteit met deze medische gegevens, zonder toegang tot andere (zoals beschreven bij Lid 1) Persoonsgegevens is vrijwel onmogelijk.

 

Lid 4: Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Toepassing.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw Apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van Onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek Apparaat identificatiemiddelen en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel Apparaat, kunnen We bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel Apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele Apparaat, het IP-adres van uw mobiele Apparaat, uw mobiele Apparaat besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke Apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u Onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel Apparaat.

 

Doeleinden verwerking gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Om de Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van de Toepassing te monitoren.

• Om uw Account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Toepassing te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

• Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele Toepassing met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde Diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor hun implementatie.

• Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken in te zien en te beheren.
 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

• Met Serviceproviders: We kunnen uw Persoonsgegevens delen met Serviceproviders om het gebruik van Onze Service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.

• Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw Persoonsgegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het Bedrijf of een deel ervan aan een ander bedrijf.

• Met partners: We kunnen uw informatie delen met Onze partners, in welk geval We van deze partners verlangen dat ze dit privacy-beleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die gezamenlijk onder Ons beheer staan.

• Met aangesloten huisartsenpraktijken, huisartsenposten en poliklinieken: We kunnen de volgende Persoonsgegevens delen met een gezondheidswerker van een aangesloten kliniek voor identiteitsverificatie:

a)  Volledige naam.

b)  Uw telefoonnummer.

c)  Uw unieke persoonlijke nummer (gebonden aan uw identiteit zoals een caller-ID, patiëntnummer, verzekeringsnummer of BSN-nummer).

d)  Uw geboortedatum.

e)  Uw geslacht (bij geboorte).

f)  Hoogte en gewicht.
 

Het delen van deze Persoonsgegevens gebeurt alleen in overeenstemming met een ondertekende gegevensverwerkingsovereenkomst tussen de aangesloten kliniek en Ons.

Alle informatie die wordt verzameld gebruikt het Bedrijf om de Service, accurater en betrouwbaarder te maken, om zo de kwaliteit van de geleverde Diensten te waarborgen.

Alle medische Persoonsgegevens en niet medische Persoonsgegevens kunnen alléén worden verkregen en opgeslagen na uw geïnformeerde toestemming vooraf. Toestemming geven gebeurt digitaal binnen de omgeving van de Toepassing, waarbij wordt verwezen naar deze Privacy Policy.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw non-geanonimiseerde Persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn Wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek. Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer Wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om Ons, u en anderen te beschermen. Informatie die Wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot Onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

Het Bedrijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Bewaartermijn en anonimisatie

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart het Bedrijf Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Door het gebruik van Onze Diensten laat u voor een bepaalde tijd gegevens bij Ons achter. Dit komt tot stand door het verkrijgen van een dossier na gebruik van de Toepassing. De Toepassing slaat initieel de bij alle Lid 1, Lid 3 vergaarde gegevens op. Deze worden op de dag van invoer direct beschikbaar gesteld voor uw arts. 1 uur nadat uw MIA consult is afgesloten door de arts, zullen al uw bij Lid 3 vergaarde Persoonsgegevens gekoppeld aan dit MIA consult, worden verwijderd tenzij u expliciet digitaal of schriftelijk toestemming hebt verleend om uw gegevens voor een langere periode met het Bedrijf te delen.

Als u geen toestemming hebt gegeven om bij Lid 3 vergaarde gegevens met het Bedrijf te delen, zullen alle medische en medisch gerelateerde gegevens uit de database worden verwijderd, nadat het medisch (e-) consult is afgerond binnen maximaal 1 uur. De gegevens onder Lid 1 zullen wel beschikbaar blijven om te zorgen dat u niet opnieuw een Account hoeft aan te maken bij herhaaldelijk gebruik van de Toepassing.

Als u wél toestemming hebt verleend om bij lid 3 vergaarde gegevens met het Bedrijf te delen, zullen alle de bij Lid 1 en Lid 3 genoteerde gegevens gedurende 12 maanden veiligd worden opgeslagen na het afronden van het (e-)consult. Na deze periode van 12 maanden zullen alle de Lid 3 (medische gegevens vergaard via de Toepassing) vergaarde Persoonsgegevens volledig worden geanonimiseerd waarbij de link van de bij Lid 3 vergaarde gegevens met de bijbehorende Persoonsgegevens vergaard onder Lid 1, volledig wordt versleuteld. Uw geboortedatum (Lid 1.c) wordt omgezet naar leeftijd waarbij ook tijdstempels worden verwijderd.  Uw opgeslagen medische gegevens zullen in zijn geheel losgekoppeld worden van uw identiteit, en zijn daarom niet meer tot u herleidbaar. De opgeslagen gegevens worden, met uitzondering van uw eigen arts en -in het kader van uw arts – patiëntrelatie zoals deze beschreven is in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)-, verder niet aan derden verstrekt als er geen sprake is van volledige anonimisatie, tenzij het Bedrijf daartoe op grond van de wet- of regelgeving verplicht is.

Als u aanvullende informatie wil over de bewaartermijn van uw specifieke Persoonsgegevens, kunt u een email sturen naar [email protected].

 

Overdracht van Persoonsgegevens en medische Persoonsgegevens:

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens en medische Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van het Bedrijf of op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en wordt onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie. Voor EU-gebruikers zal de overdracht van persoonlijke en medische gegevens de EU-grenzen niet overschrijden als ze niet voldoen aan de EU-gegevensopslag- en AVG-richtlijnen. Uw instemming met dit privacy beleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie betekent uw instemming met die overdracht. Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw Persoonsgegevens en medische gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Delen van uw Persoonsgegevens

Zakelijke transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens en geanonimiseerde medische gegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden vereist om uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

 

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens vrijgeven in de overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

• Voldoen aan een wettelijke verplichting

• Bescherm en verdedig de rechten of eigendommen van het Bedrijf.

• Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Dienst

• Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek

• Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

 

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonlijke en medische persoons- gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel We ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen We de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Serviceproviders hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om hun taken namens Ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe Serviceproviders gebruiken om het gebruik van Onze Service te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-Service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van Onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-Services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en personaliseren. U kunt zich afmelden voor bepaalde Google Analytics-functies via de instellingen van uw mobiele Apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw Apparaat of door de instructies van Google te volgen in hun privacy beleid: https://policies.google.com/privacy. Ga voor meer informatie over de privacy praktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

Gebruik, prestaties en diversen

We kunnen externe Serviceproviders gebruiken om Onze Service te verbeteren.

Okta

Hun privacy beleid kan worden bekeken op https://www.okta.com/

Twilio Platform

Hun privacy beleid kan worden bekeken op https://www.twilio.com/legal/privacy 

IBM Cloud Platform

Hun privacy beleid kan worden bekeken op https://www.ibm.com/cloud

 

AVG-privacy

Juridische basis voor het verwerken van Persoonsgegevens onder GDPR

We kunnen (gevoelige) Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

• Toestemming: u hebt uw toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

• Wettelijke verplichtingen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.

• Vitale belangen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

• Publieke belangen: Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het Bedrijf is toegekend.

• Gerechtvaardigde belangen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door het Bedrijf worden nagestreefd.

In ieder geval helpt het Bedrijf graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

 

Uw rechten onder de AVG

Het Bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit privacy beleid, en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, om:

•    Toegang vragen tot uw Persoonsgegevens. Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die We over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot, bijwerken van of verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens in het gedeelte Uw Accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met Ons op om u te helpen. Dit stelt u ook in staat om een ​​kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die We over u bewaren.

•    Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die We over u bewaren. U hebt het recht om eventuele onvolledige of onjuiste informatie die We over u bewaren, te laten corrigeren.

•    Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer We vertrouwen op een legitiem belang als de wettelijke basis voor Onze verwerking en er is iets met uw specifieke situatie, waardoor u bezwaar wil maken tegen Onze verwerking van uw Persoonsgegevens op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer Wij uw Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden.

•    Verzoek om verwijdering van uw Persoonsgegevens. U hebt het recht om Ons te vragen Persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden voor Ons is om deze verder te verwerken.

•    Verzoek om de overdracht van uw Persoonsgegevens. We zullen u of een door u gekozen derde partij, uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine-leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van Toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u Ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar We de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

•    Uw toestemming intrekken. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen We u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Service.

•    Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten. U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en oppositie uitoefenen door contact met Ons op te nemen. Houd er rekening mee dat We u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat We op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen We Ons best doen om zo snel mogelijk op u te reageren.
 

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over Onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

 

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of services van derden.

 ​

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw Persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met het Bedrijf (Inzage is alleen mogelijk indien er geen sprake is van volledige anonimiteit) door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief sturen aan:

Medvice Enterprises B.V.
Molengraaffsingel 12, kantoor B3.1.15
2629JD, Delft, 

Als u bezwaar heeft op de wijze waarop Wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wijzigingen

Het Bedrijf kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op Onze website. 

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/ of een prominente mededeling over onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacy beleid bijwerken.
 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met het Bedrijf door een e-mail te sturen naar [email protected].